Viser arkivet for stikkord olje

Det er 30 år siden Stilla demonstrasjonen i Altaelva

Det er denne helga 30 år siden Stilla demonstrasjonen ble arrangert i Altaelva. Den folkelige motstanden mot Regjeringen nede i Oslo, som ville demme opp kjernesamiske områder som hele den vakre Masi bygda, møtte meget sterk motstand fra Stilla aktivistene. Aktivistene lyktes i å berge Masi fra ødeleggelse og demonstrasjonen la grunnlag for den samiske kampsaken om rettigheter, som førte til at Sametinget ble opprettet, blandt annet. I dag er Finnmarkskommisjonen i arbeid som skal kartlegge rettigheter til eiendommer, fra dagens felles eide Finnmarkseiendommen. Slik bøndene benyttet utmarka langsmed bondegårdene og fikk eiendomsrett til utmarka i Nordland og Troms, skal nå samene få sine eiendomsrettigeheter i den felles utmarka fastlagt, noe som er rett og rimelig spør du meg, så lenge allmenretten til å benytte utmarka som før, videreføres for innbyggerne i nord.

Folkelig motstand er undervurdert i den kontekst for hva som er mulig å oppnå for den vanlige innbygger. Jeg føler derfor at vi behøver en ny Stilla-demonstrasjon. Ikke slik den var for 30 år siden, med lenkegjenger og punktvis demonstrasjon, men mer som et folkeopprør over hele landsdelen, for å sikre rettighetene til våre egne ressurser. Det er et faktum at de fleste av våre ressurser kontrolleres utenfra landsdelen. Dette gjelder innenfor alle resurssområder, fra fisk, olje/gass, strøm, metaller og biologisk masse fra havet som ikke er fisk. FN sitt folkeretslige prinsipp om at nærhet til ressurser, gir rett til høsting/utvinning av ressursene. Praktisk sett er det vanskelig å få gjennomført at kun nordnorske selskaper skal klare å utvinne alle ressursene grunnet at det mangler risikokapital i nord, som skyldes historiske forhold, hvor staten enten er selve grunnet til dette eller at staten har nektet å stille opp når utenomstatlige forhold har virket inn på mengden av kapital tilgjengelig i nord, har forsvunnet (Oktoberrevoulusjonen i Russland i 1918 da all kapital forsvant fra Nord-Norge grunnet utnullingen av rubelen). En positiv holdning til investorer og store internasjonale selskaper er derfor nødvendig og også ønskelig i nord.

Jeg foreslår derfor i Stilla-aksjonistenes ånd, at det opprettes en ressurs-skatt som innbyggerne og kommunene/fylkene i nord, skal nyte godt av. Dette siden ressursene er hovedårsaken til at vi bor her oppe, og vi tar en stor risiko med å fortsette å tillate samme regime innenfor hvordan ressursene skal forvaltes gjennom Storting og Regjering i en sentralisert beslutningsprosess, hvor vår makt fra nord er svært redusert eller ikke til stede i det hele tatt, innenfor besluttende organer.
Vi tar også miljørisikoen om noe går galt og miljøet ødelegges, hvilket vil føre til en katastrofe for hele landsdelen.

Jeg foreslår derfor konkret at hver innbygger med statsborgerskap, og bostedsadresse i Nord-Norge, hvor det fysisk også kobles mot at man også til det daglige oppholder seg i landsdelen, mottar 2,5 % av olje og gass omsetningen årlig, per person, utbetalt fra olje og gass selskapene som utvinner ressursene. Denne ressurs-skatten er samsvarende med hva inbyggerne i Alaska får utbetalt fra olje og gass selskapene som utvinner ressursene der. I Alaska får innbyggerne 2,23 % utbetalt av det permanente oljefondet der. Det er sannsynligvis olje og gass i Barentshavet for 450 milliarder kroner årlig omsatt (på sikt), med en oljepris på 100 dollar fatet i 40 år fremover, og 2,5 % utbytte per innbygger utgjør 24.456.- kroner årlig i ressursskatt til innbyggerne i nord (beregnet etter 460.000 innbyggere i Nord-Norge). Fylkene og kommune i nord bør få samme skatteprosent av utvinningen. Totalt utgjør ikke dette mer en 5 % direkte skatteprosent av den årlige olje og gass omsetningen, fordelt i Nord-Norge på innbyggere og kommuner og fylkeskommuner. Dette lar seg gjennomføre!

Med hilsen Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Tar Stoltenberg ansvaret om det blir en katastrofe i Nordnesfjellet?

Kings Bay gruveulykken på Svalbard førte til regjeringskrise for AP i 1962, ved at Gerhardsen sin regjering måtte gå av, etter at 21 mennesker døde som følge av en gasseksplosjon i en gruve. Gruvedriften var vanskelig og en slik katastrofe kunne inntreffe, men måleinstrumenter og sikkerhetsteknologi var fremmen-ord i gruvene den gang da.

En mye større katastrofe kan inntreffe i Lyngenfjorden i Troms, hvor Norges farligeste fjell, Nordnesfjellet i Kåfjord kommune, kan rase ut og ta livet av flere hundre eller endatil tusenvis av mennesker, ved et værst tenkelig scenario, fra en flodbølge som kan oppstå om fjellet raser ut. Nå er det slik at dette fjellet er i dag fulgt opp av høyteknologisk måleutstyr, som følges opp av de beste eksperter på dette fagfeltet. Med andre ord regjeringen som øverste ansvarlige skal ha kontroll over utviklingen i Nordnesfjellet.

I dag kom sjokkmeldigen om at Norges Vassdrag og Energiverk (NVE) ikke lengre vil bevilge penger til å fortsette overvåkingen av fjellet. Lokale protester fra politikere (endatil fra AP sin egen ordfører Bjørn Inge Mo) og øvrig lokalbefolkning, ser ut til å være nyttesløst. Olje og Energidepartementet har avslått en anke om å forsette å bevilge penger til fortsatt overvåking. Med andre ord, Regjeringen forsøker å frasi seg ansvaret om det skjer en ulykke, med denne handlingen. Man kan spørre seg, om det faktisk ligger et taktisk spill bak å stoppe overvåkningen av Nordnesfjellet. Er det slik at NVE vet at dette kommer til å gå fryktelig galt og ikke lengre vil være ansvarlig fagetat og at Regjeringen derfor bevisst forsøker å “stikke av med halen mellom beina” mens fjellet enda står der.

Nå krever Regionpartiet som jeg styrer, svar fra Statsminister Stoltenberg, om hvem som har ansvaret om katastrofen inntreffer og hundrevis av mennesker dør i Lyngenfjorden, grunnet at staten ikke lengre vil overvåke fjellet!

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Sett igang og produser olje og gass i Lofoten og Vesterålen!

North Energy i Alta lanserer ny modell for utvinning av olje og gass i Lofoten og Vesterålen gjennom undersjøiske tunneller fra land og ut på feltene. Dette gjøres allerede i Storbritannia med suksess

Lofoten, Vesterålen og Senja er i denne runden vernet for oljeutvinning. En konsekvensutredning er lagt på is av de rødgrønne inntil videre. I stedetfor har SV og SP gått med på å åpne oljefeltene sør for LoVe, som et kompromiss i saken, samt at det blir tillatt å lete etter olje og gass nærmere land i nord. Dette medfører mye større risiko for fiskeeggene som klekkes av torsken i Lofoten og Vesterålen. Dette fordi havstrømmene fra sør vil kunne føre et oljeutslipp rett nordover inn i gyteområdene til torsken. Disse feltene sør for LoVe burde derfor vært vernet mot oljeutvinning og det motsatte burde skje, at olje og gassutvinning burde skje i LoVe, via undersjøiske tunneler fra land og ut på olje og gassfeltene, hvor produksjonen skjer. Dette fungerer utmerket i Storbritannia hvor metoden benyttes i et vernet naturreservat med godt resultat. Ingen produksjon er synlig fra havoverflaten siden all produksjon skjer nede i undersjøiske tunneler og fjellhaller.

Vi kan derfor ikke vente lengre på å komme i gang i Lofoten, Vesterålen og Senja med olje og gass, men det som vi i Regionpartiet er helt klare på, er at kommunene utenfor Lofoten og Vesterålen, (i likhet med alle andre områder i nord), skal ha en god andel av hvert fat olje eller hvert kubikkmeter gass som produseres i disse farvannene. De skal ikke bare kunne legge på eiendomskatt, men ha direkte andel av omsetningen. Og så skal fylkeskommunen(e) i nord også ha en andel av dette, for fordeling av vår felles rikdom på havbunnen.

Med vennlig hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

“Hålogaland/Nord-Norge er mulighetenes land!”

Finnmark kan bli det rikeste geografiske området i Europa, hvis de får ta hand om egne naturressurser.

Snøhvit Hammerfest

Frank Aarebrot går ut i media og sier at Finnmark har hatt godt av en liberalistisk FRP kultur. Jeg er ikke enig i at alle sider av FRP sin kultur er bra for Finnmark, men jeg skal gi valgforskeren Frank Aarebrot rett i en ting, og det er at hvis Finnmark får hand om egne ressurser, så vil fylket blomstre, og bli det rikeste geografiske området i Europa. Nå ønsker vel ikke FRP å la finnmarkingene ta hand om egne ressurser, men det ønsker Regionpartiet at folk i Finnmark skal få hand om egne naturressurser.

Del de enorme olje og gass inntektene på 72.492 innbyggere, så får man et Brutto Nasjonalprodukt (BNP) per innbygger på over rundt 250.000 kroner hvert år fra olje og gassutvinningen, på toppen av den årlige verdiskapningen som for 2006 lå på 271.000 kroner. Med andre ord 521.000 kroner i året, hvilket ville vært desidert høyest i Norge og for den saks skyld i Europa også.

Skal oppsummere hvor betydelig økt økonomisk levestandard (BNP) finnmarkingene ville fått med å “nasjonalisere” olje og gass inntektene

161 milliarder kubikkmeter LNG gass som er det man mener Snøhvit inneholder av gass, produsert over 40 år, til en salgspris på 2.36 kroner kubikkmeteren (basert på oljepris 65 dollar fatet) gir ufattelige 380 milliarder kroner omsatt i denne perioden, med samme dollarpris. Det vil si 9,5 milliarder kroner årlig omsetning fra Melkøya rett inn i “AS Finnmark-innbyggernes olje og gass-selskap” hvert år.

174 milloner fat olje (som er de totale reservene) utvinnet fra Goliat, utgjør ved 400 kroner fatet, en omsetning på 69,9 milliarder kroner over 40 år, som gir 1,7 milliarder kroner omsatt hvert år, inn i nevnte selskap.

11,2 Milliarder kroner omsatt i finnmarkingene sitt eget olje og gass selskap, skulle tilsi at man kunne ta ut 78 % av dette hvert år i olje og gass skatt til Finnmark fylke. Det betyr at 8,73 milliarder årlig kan pumpes inn i finnmarksøkonomien og det gir som nevnt i starten av mitt innlegg et BNP per innbygger i Finnmark på 120.000 kroner per år, bare på disse skatteinntektene.

Brutto Nasjonalprodukt i Finnmark kan skyte i været, hvis finnmarkingene får hand om egne naturressurser

I tillegg kan vi doble dette fordi lønnsinntekter, og et blomstrende næringsliv sine skatteinntekter til Finnmark Fylke på grunn av olje og gass, ville gitt ca 130.000 kroner i BNP i tillegg ved at nye bedrifter etableres, som kan bli realtivt store i norsk sammenheng. Totalt 250.00 kroner i BNP per innbygger fra egne inntekter av olje og gass utvinning. I tillegg kommer øvrig industri, fiske, turisme og offentlige ansatte sitt bidrag til BNP per år (se øverst for totalt BNP i Finnmark)

Per-Vidar Nikolaisønn

Freelancejournalist og webredaktør.

Mer demokrati takk. Innfør demokrati reformen nå!

RegionerNorge

La oss gå inn for å dele Norge opp i 5 mer eller mindre selvstyrte regioner. Hver region tar hånd om egne naturressurser og utvinner disse på best mulig måte, for å bygge opp egen region og samfunn. For de 3 regionene Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet, så betyr dette at Brutto Nasjonalprodukt (BNP) vil øke betydelig i disse 3 regionene.

For å stoppe sentraliseringen i Norge, som mange mener er skadelig for landet som helhet, så ønsker jeg at vi å deler Norge inn i 5 mer eller mindre selvstyrte regioner. Dette vil tilbakeføre makt og økonomi til hele landet og føre til at Norge blir en rettferdig land å bo i og at hele landet kan ta del i den verdiskapningen som disse regionen selv skaper.

Les mer…

North Energy er et visjonært oljeselskap

North Energy tunell

Leste på Avisa Nordland sine nettsider at North Energy vurderer å produsere olje og gass gjennom undersjøiske tuneller. Dette var utrolig interessant.

North Energy er et selskap som er visjonære innenfor ny teknologi, og det står det respekt av. Sjekk deres websider på www.northenergy.no

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Webredaktør hos Mitt Nord-Norge bloggen

Russland, en fiende eller en mulig partner?

Russland

Russland er ansett som den tradisjonelle fienden, noe Russland selv må ta mye ansvar for, grunnet mye krigsretorikk, strategisk bombeflyging utenfor Norge, samt noe tvilsom rettspraksis ovenfor utenlandske investorer. Men det tradisjonelle fiendebildet behøver nødvendigvis ikke være enerådende fremover. Russland er den nabo som vi i Norge, har all grunn til å samarbeide tett med fremover.

Vi og Russland er de eneste naboene som aldri har vært i krig. Selv svenskene og danskene, har en verre historie ovenfor Norge. Russland har et ønske om å leve i fred med Norge, og dette ønsket er gjensidig, selv om det inntil bare for noen år siden, var en annen retorikk fra Russland. De 2 siste årene har Russland tatt en mer positiv vending mot vesten, og det er bra.

Les mer…

Hvilken fordelingsnøkkel kan vi legge til grunn, for omsetning av olje og gass fra Lofoten og Vesterålen.

Snøhvit Hammerfest

Hvis vi skulle tillate olje og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen, så mener vi i Regionpartiet at kommunene i Lofoten og Vesterålen, må få direkte del av omsetningen av hvert fat olje eller hver kubikkmeter gass, som omsettes fra en eventuell utvinning derfra. Risikoen er større siden sokkelen er så smal, at det må kompenseres samfunnet med å få direkte del i omsetningen, slik at samfunnet i Lofoten og Vesterålen kan utvikles til å ha en bredere plattform, om fiskeriene skulle bli redusert, som følge av en eventuell olje lekkasje.

Hvordan kan vi fordele olje og gass inntektene mellom lokale interesser, staten og oljeselskapene sine interesser?

Selve fordelingsnøkkelen er ikke debattert tidligere fra oss i Regionpartiet, men et eksempel kan være at olje og gass selskapene som produserer, får beholde 22 % av omsetningen fra hvert fat olje eller kubikkmeter gass, og 30 % går til region Nord-Norge, hvor kommunene i Lofoten og Vesterålen beholder 15 % av omsetningen og den administrative regionen Nord-Norge (de tre fylkene) beholder 15 %. Den siste 48 % av omsetingen går til staten.

Les mer…