Viser arkivet for stikkord grønland

Regionpartiet gratulerer Grønland med selvstendighet

Greenland flag

I dag ble Grønland (Kalaallit Nunaat) selvstendig, etter nærmere 300 år under dansk okkupasjon. Det gamle norske øygruppen, som ble kolonisert av Eirik Raude, før inuittene kom til øya fra Canada, er nå tilbake under inuittene sin egen kontroll og det er bra.

I så måte er det rettferdig at Danmark, ikke lengre kan frarøve inuittene kontroll over eget samfunn.

Danmark vil likevel styre forsvar og utenrikspolitikk over Kalaallit Nunaat, men det er trolig at Grønland vil bli helt selvstendig, i løpet av få år. Dette støtter Regionpartiet, og ønsker Grønland velkommen som suveren stat i Arktisk råd, uten Danmarks suverenitets hevdelse over landet. Vi støtter dette, fordi okkupasjon er en utdatert form for mellommenneskelig “samhandlig”, og fører ikke noe godt for seg for fremtiden.

Okkupasjon er en utdatert form for samfunnsutvikling

I lys av dette, er det interessant å se på folkegruppers krav på mer selvstendig styre, hvis et ønske om dette fremsettes, med stor enighet innad i denne befolkningsgruppen. Regionpartiet er den fremste pådriver her hjemme, med krav om å innføre 5 mer eller mindre selvstyrte regioner i Norge, hvor Nord-Norge blir egen delvis selvstyrt region, i likhet med de 4 andre regionene i Norge, slik vi foreslår i vår regionreform.

Det finnes ikke lengre noe bærekraftig argument for imperialistisk politikk, hvor en suveren overlegen imperialist, styrer over et underlegent mindretall (provins). Moderne handelsavtaler sikrer den tidligere “imperialisten” tilgang på råvarer fra “provinsen”, så lenge priser på varer og tjenester ligger på et rimelig nivå og at mennesker kan snakke sammen. At mennesker av en folkegruppe får bestemme over eget samfunn, er en vinn/vinn situasjon både for “imperialisten” og “provinsen”. Ny kreativitet og økt effektivitet vil øke tilgangen til flere og bedre produkter, levert fra provins til tidligere imperialist. Den tidligere situasjonen hvor en gruppe ble undertrykt, resulterte i lav effektivitet og dårligere produkter tilgjengelig for imperialisten.

Derfor er det en stor dag for Kalaallit Nunaat og det skal Danmark være glade for og ikke sure og bitre på.

Gratulerer med dagen i vest:-)

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

www.regionpartiet.no

Regionpartiet ønsker at Arktisk Råd må bli et maktorgan, og en forløper til en Arktisk Union (AU)

Arktis

Arktisk Råd bør bli et reelt maktorgan. Men spørsmålet om fullverdig medlemstatus for de EU landene som har observatør status (Tyskland, Storbritannia, Italia, Nederland med flere), mener jeg må legges død.

Et maktpolitisk Arktisk Råd, med de eksisterende medlemmer, kan være en god forløper for en Arktisk Union (AU) slik vi i Regionpartiet ønsker. Vi mener de faste medlemmene i Arktisk Råd, Norge, Russland, Grønland (Danmark), Canada og Alaska (USA), bør søke tettere samarbeid i en eventuell fremtidig Arktisk Union (med nasjonalstatene som øverste myndighet), som vi skriver om på våre websider på www.regionpartiet.no

Arktisk Union (AU) kan konkurrere med den Europeiske Union (EU)

Alle nordiske land med Island og EU medlemmene Finland, Danmark og Sverige bør derfor tre ut av EU og inngå i en Arktisk Union (AU) på sikt, i tillegg til Arktisk Råd sine eksisterende medlemmer. AU vil da være omtrent halvparten så stor i innbyggerantall som EU, men med relatvt sett likt Brutto Nasjonalprodukt og så videre. Da vil Norge komme svært styrket ut av forandlingen hvis det er AU og EU som forhandler seg imellom. En Arktisk Union vil i første omgang handle om frihandel, kulturbygging, samarbeid innen forskning, innen utvikling, og sikkerhets-avspenning.

Ser man taktisk på det så kontrollerer vi og Russland de ressursene (fisk, olje, gass og metaller) som EU behøver. Derfor mener jeg at vi må samarbeide tett med Russland og danne et maktpolitisk Arktisk Råd, som en forløper for en Arktisk Union (AU).

Ser man kulturelt, økonomisk, strategisk, millitært og historisk på det så har disse landene vært knyttet tett sammen, og kommer i fremtiden til å være enda tettere knyttet sammen, ved et eventuelt isfritt polhav.

Regionpartiet ønsker ikke at Norge og rådet skal ta opp flere fullverdige medlemmer i Arktisk Råd

Når det gjelder Arktisk Råd, så hvis man gir ytterligere tilgang for observatør landene å bli fullverdige medlemmer, så betyr det i realiteten et skjult EU medlemskap for Norge, hvis rådet blir et reelt maktorgan. EU kan da blokkere vedtak som Norge fremsetter i Arktisk Råd på fiskeri i Barentshavet med fordeling av kvoter og likende. Dette må ikke skje. EU har kun en eneste agenda for sitt utspill med en arktisk traktat, og det er å få tilgang til våre ressurser, som EU er helt avhengige av fremover.

Jeg er for å si opp EØS avtalen og la et Arktisk Råd og senere et AU, heller forhandle frem avtaler med EU på alle områder, slik at vi beholder vår egen suverenitet over egne ressurser og territorier og politiske vedtak og lovverk, og fortsatt får full og ubegrenset tilgang til EU sitt indre marked.

Norge har en god forhandlingsituasjon. Vi har alle de ressurser som EU behøver, så er det naturlig å kunne forhandle med EU.

Svalbard traktaten må avvikles, innenfor et maktpolitisk arktisk råd

Ved omgjøringen av Arktisk Råd til å bli et maktorgan, så må Svalbardtraktaten avvikles. Svalbard er ubestridt norsk territorie, og Svalbard traktaten er ikke egnet for videre liv, innenfor et Arktisk Råd som et maktorgan. De landene som er medlem i Svalbardtraktaten, får ikke noe lengre noen påvirkning, og det er på høy tid!

Det er på tide å tenke nytt, og Regionpartiet er kanskje den som er mest nytenkende innen politikk. Arktisk Råd må bli et maktorgan!

Dette innlegget har jeg også gjengitt på Nordlys redaktør Hans Kristian Amundsen sin sone på Origo, på “Sett fra Nord”

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet.