Viser arkivet for stikkord finnmark

Det er 30 år siden Stilla demonstrasjonen i Altaelva

Det er denne helga 30 år siden Stilla demonstrasjonen ble arrangert i Altaelva. Den folkelige motstanden mot Regjeringen nede i Oslo, som ville demme opp kjernesamiske områder som hele den vakre Masi bygda, møtte meget sterk motstand fra Stilla aktivistene. Aktivistene lyktes i å berge Masi fra ødeleggelse og demonstrasjonen la grunnlag for den samiske kampsaken om rettigheter, som førte til at Sametinget ble opprettet, blandt annet. I dag er Finnmarkskommisjonen i arbeid som skal kartlegge rettigheter til eiendommer, fra dagens felles eide Finnmarkseiendommen. Slik bøndene benyttet utmarka langsmed bondegårdene og fikk eiendomsrett til utmarka i Nordland og Troms, skal nå samene få sine eiendomsrettigeheter i den felles utmarka fastlagt, noe som er rett og rimelig spør du meg, så lenge allmenretten til å benytte utmarka som før, videreføres for innbyggerne i nord.

Folkelig motstand er undervurdert i den kontekst for hva som er mulig å oppnå for den vanlige innbygger. Jeg føler derfor at vi behøver en ny Stilla-demonstrasjon. Ikke slik den var for 30 år siden, med lenkegjenger og punktvis demonstrasjon, men mer som et folkeopprør over hele landsdelen, for å sikre rettighetene til våre egne ressurser. Det er et faktum at de fleste av våre ressurser kontrolleres utenfra landsdelen. Dette gjelder innenfor alle resurssområder, fra fisk, olje/gass, strøm, metaller og biologisk masse fra havet som ikke er fisk. FN sitt folkeretslige prinsipp om at nærhet til ressurser, gir rett til høsting/utvinning av ressursene. Praktisk sett er det vanskelig å få gjennomført at kun nordnorske selskaper skal klare å utvinne alle ressursene grunnet at det mangler risikokapital i nord, som skyldes historiske forhold, hvor staten enten er selve grunnet til dette eller at staten har nektet å stille opp når utenomstatlige forhold har virket inn på mengden av kapital tilgjengelig i nord, har forsvunnet (Oktoberrevoulusjonen i Russland i 1918 da all kapital forsvant fra Nord-Norge grunnet utnullingen av rubelen). En positiv holdning til investorer og store internasjonale selskaper er derfor nødvendig og også ønskelig i nord.

Jeg foreslår derfor i Stilla-aksjonistenes ånd, at det opprettes en ressurs-skatt som innbyggerne og kommunene/fylkene i nord, skal nyte godt av. Dette siden ressursene er hovedårsaken til at vi bor her oppe, og vi tar en stor risiko med å fortsette å tillate samme regime innenfor hvordan ressursene skal forvaltes gjennom Storting og Regjering i en sentralisert beslutningsprosess, hvor vår makt fra nord er svært redusert eller ikke til stede i det hele tatt, innenfor besluttende organer.
Vi tar også miljørisikoen om noe går galt og miljøet ødelegges, hvilket vil føre til en katastrofe for hele landsdelen.

Jeg foreslår derfor konkret at hver innbygger med statsborgerskap, og bostedsadresse i Nord-Norge, hvor det fysisk også kobles mot at man også til det daglige oppholder seg i landsdelen, mottar 2,5 % av olje og gass omsetningen årlig, per person, utbetalt fra olje og gass selskapene som utvinner ressursene. Denne ressurs-skatten er samsvarende med hva inbyggerne i Alaska får utbetalt fra olje og gass selskapene som utvinner ressursene der. I Alaska får innbyggerne 2,23 % utbetalt av det permanente oljefondet der. Det er sannsynligvis olje og gass i Barentshavet for 450 milliarder kroner årlig omsatt (på sikt), med en oljepris på 100 dollar fatet i 40 år fremover, og 2,5 % utbytte per innbygger utgjør 24.456.- kroner årlig i ressursskatt til innbyggerne i nord (beregnet etter 460.000 innbyggere i Nord-Norge). Fylkene og kommune i nord bør få samme skatteprosent av utvinningen. Totalt utgjør ikke dette mer en 5 % direkte skatteprosent av den årlige olje og gass omsetningen, fordelt i Nord-Norge på innbyggere og kommuner og fylkeskommuner. Dette lar seg gjennomføre!

Med hilsen Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Demokrati ja takk! Vi følger opp Stoltenbergs lovnader om demokrati.

Etter terrorhandlingene i Oslo og på Utøya, så har Statsminister Stoltenberg sagt tydelig ifra om at det nå skal bli mer demokrati i Norge. Dette applauderer Regionpartiet, hvor undertegnede sitter som partileder. Regionpartiet har vært den største demokratiforkjemperen i Norge.

Vår store kampsak; en demokratireform som vil tilbakeføre lokalt og regionalt folkestyre, gjennom å innføre 5 selvstyrte regioner i Norge, hvor hver region styres av et folkevalgt Parlament og den øverste folkevalgte leder i hver region, er en Guvernør. Landet ønsker vi som helhelt styres av en folkevalgt President. Slik styres de aller fleste land i verden, både i Europa, Asia, Afrika og i Amerika. Tyskland for eksempel har delt opp landet sitt i rene delstater, hvor hver delstat styres av en Statsminister og hver deltstat har eget parlament. Tyskland som helhet styres av en Rikskansler (President). De fleste land i verden har tilsvarende styreform.

Les mer…

Tiltaksonen i Finnmark og Nord-Troms, er et skalkeskjul for maktarroganse mot befolkningen i nord.

Odd Rikard Olsen

I dag fyller tiltaksonen i Finnmark og Nord-Troms 20 år. På Rica Hotellet i Alta stod Stortingspolitikerne i kø, for å bli applaudert av de lokale politikerne her nord. Tiltaksonen ble foreslått i sin tid av Finnmark Høyre og drevet frem av Odd Rikard Olsen som var statsekretær i Syse regjeringen (og ære være han og Finnmark Høyre for det). Pakken ble da vedtatt på Stortinget, siden Finnmark var i en krise på grunn av dårlig fiskebestander og fraflytting. Pakken ble vedtatt tross motstand fra Arbeiderpartiet. Det hevdes at tiltaksonen har vært svært viktig for å opprettholde bosetningen i Finnmark og Nord-Troms. Det er godt mulig at ingen arbeidsgiveravgift, lavere personbeskatning, nedskriving av studielån blandt annet, har vært svært viktig for å opprettholde bosetningen og næringslivet. Men hva er det egentlig som “skurrer” her?

Les mer…

Frank Aarebrot mener finnmarkingene er Norges narkomane

Frank Aarebrot

Under forskningsdagene i Alta i dag, kom Frank Aarebrot med den oppsiktsvekkende uttalelsen om at finnmarkingene er Norges narkomane og at staten er den største “pusheren” i form av overføring av statlige penger. Uttalesen fra Årebrot kan tolkes på flere måter.

Antall ansatte i offentlig sektor i forhold til befolkningtall, tilsier at Finnmark sin befolkning prosentvis ligger i toppen, på antall innbyggere ansatt i det offentlige eller som mottar trygdestønader. Men det er ikke denne prosentvise andelen som er problemet. Ser man på de svært begrensede mulighetene til å få igang større private arbeidsplasser utenom primærernæringene og de mange sesongarbeidsplassene, så er det naturlig at offentlig sektor i Finnmark blir prosentvis større, en andre deler av landet.

Les mer…

Finnmark kan bli det rikeste geografiske området i Europa, hvis de får ta hand om egne naturressurser.

Snøhvit Hammerfest

Frank Aarebrot går ut i media og sier at Finnmark har hatt godt av en liberalistisk FRP kultur. Jeg er ikke enig i at alle sider av FRP sin kultur er bra for Finnmark, men jeg skal gi valgforskeren Frank Aarebrot rett i en ting, og det er at hvis Finnmark får hand om egne ressurser, så vil fylket blomstre, og bli det rikeste geografiske området i Europa. Nå ønsker vel ikke FRP å la finnmarkingene ta hand om egne ressurser, men det ønsker Regionpartiet at folk i Finnmark skal få hand om egne naturressurser.

Del de enorme olje og gass inntektene på 72.492 innbyggere, så får man et Brutto Nasjonalprodukt (BNP) per innbygger på over rundt 250.000 kroner hvert år fra olje og gassutvinningen, på toppen av den årlige verdiskapningen som for 2006 lå på 271.000 kroner. Med andre ord 521.000 kroner i året, hvilket ville vært desidert høyest i Norge og for den saks skyld i Europa også.

Skal oppsummere hvor betydelig økt økonomisk levestandard (BNP) finnmarkingene ville fått med å “nasjonalisere” olje og gass inntektene

161 milliarder kubikkmeter LNG gass som er det man mener Snøhvit inneholder av gass, produsert over 40 år, til en salgspris på 2.36 kroner kubikkmeteren (basert på oljepris 65 dollar fatet) gir ufattelige 380 milliarder kroner omsatt i denne perioden, med samme dollarpris. Det vil si 9,5 milliarder kroner årlig omsetning fra Melkøya rett inn i “AS Finnmark-innbyggernes olje og gass-selskap” hvert år.

174 milloner fat olje (som er de totale reservene) utvinnet fra Goliat, utgjør ved 400 kroner fatet, en omsetning på 69,9 milliarder kroner over 40 år, som gir 1,7 milliarder kroner omsatt hvert år, inn i nevnte selskap.

11,2 Milliarder kroner omsatt i finnmarkingene sitt eget olje og gass selskap, skulle tilsi at man kunne ta ut 78 % av dette hvert år i olje og gass skatt til Finnmark fylke. Det betyr at 8,73 milliarder årlig kan pumpes inn i finnmarksøkonomien og det gir som nevnt i starten av mitt innlegg et BNP per innbygger i Finnmark på 120.000 kroner per år, bare på disse skatteinntektene.

Brutto Nasjonalprodukt i Finnmark kan skyte i været, hvis finnmarkingene får hand om egne naturressurser

I tillegg kan vi doble dette fordi lønnsinntekter, og et blomstrende næringsliv sine skatteinntekter til Finnmark Fylke på grunn av olje og gass, ville gitt ca 130.000 kroner i BNP i tillegg ved at nye bedrifter etableres, som kan bli realtivt store i norsk sammenheng. Totalt 250.00 kroner i BNP per innbygger fra egne inntekter av olje og gass utvinning. I tillegg kommer øvrig industri, fiske, turisme og offentlige ansatte sitt bidrag til BNP per år (se øverst for totalt BNP i Finnmark)

Per-Vidar Nikolaisønn

Freelancejournalist og webredaktør.

Hvor viktig er egentlig Nord-Norge for Arbeiderpartiet?

Hålogaland

Det nærmer seg Stortingsvalg og det kommer til å bli svært gjevnt i følge meningsmålingene, for hvem som skal sitte innenfor regjeringskontorene i 4 nye år.

AP sin nyvalgte partisekretær var i Tromsø i går og proklamerte at nordområdene er strategisk viktig for AP og at Regjeringen kommer til å satse i nord. Hva betyr ordet satse? Det kan i hvertfall ikke bety finansielt på det innenlands statsbudsjettet, for der har den AP ledede Regjeringen nærmest sulteforet nordområdene i alle år, og har forsatt med dette i inneværende stortingsperiode.

Ti prosent av befolkningen og 10 % av det innenlands statsbudsjettet nordover

Vi er 10 % av befolkningen og har et unisont krav om 10 % av det innenlands statsbudsjettet tilbakeført til Nord-Norge. AP og resten av de rødgrønne har tilbakeført mellom 4-7 % av det innenlands statsbudsjettet for denne 4 års perioden til Nord-Norge. Før dette så lå det på mellom 2-4 %. Skyldes økningen at Regionpartiet har kjørt en aktiv kampanje mot neglisjeringen, som de rødgrønne har påført vår kjære landsdel? Utvilsomt. For ellers har ikke Trond Giske på festspillene i Harstad uttalt nettopp at “det skal bare mangle at ikke Nord-Norge skal ha 10 % av kulturbudsjettet, siden dere er 10 % av befolkningen”. Dette er Regionpartiet sin hovedparole, og det er faktisk bare Giske som nå tar Nord-Norge delvis på alvor og nå øker kulturbudsjettet til 10 % av det hele kulturbudsjettet for Norge som helhet. Den nevnte nordområdesatsningen, skulle egentlig medført at de ble gitt en ekstra bevilgning på 4-6 % i tillegg til de 10 %, for at det skal kunne kalles en satsning, men alikevel fortjener Giske ros her for å delvis ha kommet oss i Regionpartiet i møte.

I tillegg fortjener utenriksminister Gard Støre ros for det arbeidet som ble gjort med å sikre eierretten til kontinentalsokkelen i “Smutthavet”, “Smutthullet” og Polhavet nettopp, det er godkjent nordområdsatsning på det utenrikspolitiske plan. Men hovedproblemet gjenstår innenriks og skjevfordelingen av budsjettene.

Nordområdesatsningen har vært fraværende for den vanlige mann i gata

For den gjevne mann i gata, så oppleves nordområdesatsningen som bare fine ord, uten handling. Intet har blitt endret innad her oppe, så jeg vil påstå at skal Regjeringen få 4 nye år, så må de lytte til Nord-Norges befolkning, og Regionpartiets systemkritikk. Vi er kanskje et bittelite parti, men oppslutningen og hva vi sier i media og her på forumet, blir nøye lagt merke til. Og vi gir ikke vår støtte til AP med 4 nye år, før vi får en bindende uttalelse fra Stoltenberg om at Nord-Norge skal ytes retteferdighet på budsjettene, og vi skal ha en endring i antall Stortingsrepresentanter som synliggjør den strategiske viktigheten av landsdelen vår, slik Raymond Johansen uttaler til avisa Nordlys.

Regionpartiet krever enda mer innflytelse, og vil være viktig å lytte til

Kommer en slik bindende uttalelse fra Stoltenberg, så kan det godt hende at vår anbefaling og vår innsats er nok, til å la de rødgrønne få 4 nye år. Inntil videre så ligger det an til at vi anbefaler våre velgere og sympatisører å stemme FRP, for å få fart på samferdsel, forsvar, sykehus, skole og så videre i nord.

Valget er enkelt, men likefult så vanskelig. For oss i Regionpartiet, så er vår egen landsdel helt avgjørende strategisk. For Norge så er nordområdene helt kritisk avgjørende, å kunne ha eierrett i. Den som leser vårt forum her på Origo, skjønner hvorfor.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

www.regionpartiet.no

“Nord-Norge, mulighetenes landsdel”