Hvor er Nord-Norges makt egentlig?

Per Vidar Johansen

Helga Pedersen har blitt ny parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. Karl Erik Schjøtt Pedersen sitter som “visestatsminister” som den mektige stabsjefen, på Stoltenberg sitt kontor. Martin Henriksen seiler opp i toppen av AP. Kåfjordordfører Bjørn Inge Mo sitter sentralstyret. I sum skulle man da tro at Nord-Norges fremtid var sikret, siden AP ser ut til å bli tyngre vektet mot nord. Men er det nå nødvendigvis slik, med vår situasjon?

Nord-Norge har negativ befolkningsvekst, og det skyldes mangel på prioriteringer

Hvorfor flytter mennesker da bort fra Nord-Norge, i økende grad? Vi opplever som eneste landsdel, at vi har negativ befolkningsvekst. Skyldes det at det ikke finnes muligheter her oppe? Tvilsomt i og med at havet og oppdrettsanleggene tidvis koker av fisk, olje og gass i enorme mengder finnes, samt unike muligheter innen turisme, ulike typer energieksport og muligheten til å skape ekstreme verdier innen medisinproduksjon, basert på å høste mikro-organismer i havet. I tillegg en gryende kunnskapsindustri fra flere nordnorske byer, er under oppseiling.

Med så enorme muligheter og så få mennesker å drifte, med disse enorme inntektene som produseres, så skulle da vitterlig Nord-Norge være verdens mest lukerative geografiske område, å bosette seg i. Spesielt når man ser ut av vinduet en slik fantastisk vakker høstdag, med alle farger i skogen og snødekte topper. Hvorfor lykkes vi da fortsatt ikke å holde på befolkningen, for ikke å si å oppleve sterk befolkningsvekst?

Hele nøkkelen sitter i fordelingen av statsbudsjettet, eller mangel på fordeling, for Nord-Norge sin del.

Hvis ikke Helga Pedersen, Karl Erik Schjøtt Pedersen, Martin Henriksen og Bjørn Inge Mo umiddelbart setter i gang tiltak for å få brakt statsbudsjettet i balanse for Nord-Norge sin del, så ser jeg ikke hvordan vi skal klare å snu den negative befolkningsveksten. Mennesker her nord er ikke dumme. De ser at det sentrale østland stikker av med mesteparten av statens inntekter, som i stor grad produseres andre steder enn på østlandet. Da skapes det en enorm tilgang på jobber der nede rundt Oslofjorden, som tiltrekker innbyggere fra alle steder av landet. Spesielt fra nord.

Jeg oppfordrer derfor AP sine representanter fra nord, å jobbe for at de 3 nordligeste fylkene bestiller en rapport fra NORUT Samfunnsforskning, for å beregne hvor mye penger av Nord-Norge sin andel på statsbudsjettet, som har blitt beslaglagt inklusiv renter siden krigen og som har blitt ført ned til det sentrale østland. Deretter må det opprettes et eget nordområdefond, hvor dette beløpet legges inn for utvikling av våre områder. Jeg vil estimere at et beløp mellom 300-500 milliarder kroner siden krigen, er borte fra Nord-Norge. Der ligger hele problemet og utfordringen.

Men det spørs vel om den maktsugne Jens Stoltenberg, er villig til å gi slipp på det sentraliseringsregimet han har skapt. Hvor mye makt som nå ligger i Nord-Norge, gjenstår det derfor å se. Tør AP sine folk i nord, konfrontere Stoltenberg sitt ønske om å bygge ut sitt idealsamfunn, Indre Oslofjord, eller vil Helga og Co ta på seg “tøflene” i vandrehallen på Stortinget? Det vet vi om 4 år.

God helg.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Vist 1835 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

“Jeg oppfordrer derfor AP sine representanter fra nord, å jobbe for at de 3 nordligeste fylkene bestiller en rapport fra NORUT Samfunnsforskning, for å beregne hvor mye penger av Nord-Norge sin andel på statsbudsjettet, som har blitt beslaglagt inklusiv renter siden krigen og som har blitt ført ned til det sentrale østland. Deretter må det opprettes et eget nordområdefond, hvor dette beløpet legges inn for utvikling av våre områder. Jeg vil estimere at et beløp mellom 300-500 milliarder kroner siden krigen, er borte fra Nord-Norge. Der ligger hele problemet og utfordringen.”

Her treffer du spikeren på hodet. Kunnskap er første byggestein i en rettferdig fordeling mellom regionene. Dette må på plass. Når først kunnskapen er der, vil trykket fra opinionen og media sørge for resten. I grunn burde man inkludert hele Norge, da man kan anta at samtlige fylker som ikke tar del i Osloregionens arbeidsmarked kommer negativt ut i et regionregnskap.

Det første store prosjekt Per-Vidar burde ta tak i som er så samfunnsorientert er vel å få i gang godstogene fra Kina- Russland til Narvik, for så å videreføres over på båt som videresender varene til det Amerikanske kontinent. Det vil være en av de største arbeids-utbygginger som ville bli bygget i Norge på de senere årtier. Hvis Nordland/ Narvik får en slik stor utbygging så ville Narvik igjen komme på kartet, ikke bare som verdens nest største havn i Tonnasje etter Rotterdam, men større en Gøreborg i stykkegodsfrakt. En slik utbygging ville gi flere tusen jobb, og med dette prosjektet ville folk se at det var muligheter også i nord, for jeg er ikke i tvil om at det er andre steder som i dag har bedre infrastruktur for å ta mot togene fra øst, men de kan ikke vise til en slik kort vei til det Amerikanske kontinent. Så det er vel noe å starte med, eller hva synes du.
Brua over fra Narvik til Øyjord ville da bli en statlig nødvendighet, ( uten bompenger).

Nord_Norges makt? Ja du spør så godt, men forventer du svar? Når barnevern og barnehager, skoler og andre såkalte “ny-adler” (les kommuneansatte og fylkesansatte) leverer tjenester til seg selv , så er det vel bare for folket og finnan å trekk seg tilbake på viddan eller til urbane strøk,- så slipp vi å se kabalenes mestre lage luftslott over hodan vårres. Samfunns-aktøran leke storkara med hverandre og sender trollungan våres på anbud og grunderan ut i gjeld-krisa. Så lenge støvlan og lusekofta ikke e klær nåk for godt-folk så ser vi på tv og sitt med pc, så lenge vi har strøm. Stakkars den lille menig-mor eller engasjerte far står i fare for å si etpar litt for velmente ord vekk fra “folkeskikken” med fare for å miste både heim og hus, da tir vi still og lar kem som helst styre galskapen ,- ivertfall æ!

Denne korridoren er det viktig å jobbe med ja. Narvik ligger godt til i så måte, for å bli et brohode mot USA. Vi vet ikke hvordan nordøst passasjen, kommer til å utvikle seg. Muligens blir den farbar, muligens ikke. New Corridor prosjektet Kina – Troms eller Nordland fylke – USA, er vel verdt å satse på. Et annet alternativ til Narvik er Skibotn, som også kan bygges ut med jernbane ned Skibotndalen.

Bompenger er tull å benytte. Staten er så akterutseilt med investeringer i nord, at bompenger vil jeg slettes ikke høre snakk om, noen steder i Nord-Norge. Bompenger for brua fra Narvik-Øyjord, er bare nok et eksempel på at Regjeringen ikke ønsker å gjøre opp for den neglisjeringen, de har vist vår landsdel. Enorme midler på samferdselsbudsjettet er borte vekk fra nord, så bompengefinansieringen er bare nok et dårlig valg. Skal SP fortsette med samferdselsministeren, så bør bompenger i nord forbydes og budsjettet dobles for å komme i balanse.

Og så var det etterslepet da, siden krigens dager….

Vil partiet ditt føre ungene og grunderne våre også tilbake til regionen?

Så definitivt Vilje! Vi ønsker å lage et gründervennlig klima, med store mengder kapital fra den regionale “regjeringen” i hver region hvis vi får splittet oljefondet og tilført Nord-Norge mellom 400-500 milliarder kroner i et regionalt fond. Nærmere 4 % av dette beløpet vil årlig kunne benyttes til å investere i Nord-Norge. De betyr rundt 15 milliarder i økt investeringstakt årlig i Nord-Norge. Hvilket vil være formidabelt for oss her nord.

Disse midlene skal blandt annet kunne benyttes til å satse på de gründerne, som kommer med idèer og prosjekter, som er verdt å satse på. En kraftig forenkling av byråkratiet og gunstig skatteregime de 5 første vanskelige årene, vil være noe vi vil satse på for å gjøre det lettere for gründerne å overleve og skape store internasjonale bedrifter, i løpet av en 30-40 års periode frem i tid.

For å klare å holde på de familiene som velger å bli boende her nord, samt gjøre det attraktivt å flytte tilbake eller motta nyinnflyttere fra andre deler av landet eller utlandet, som vi har bruk for her nord, så må vi få aksept for å endre fokuset i AP sin ledelse. Det finnes i hovedsak ett problem for frafyttingen som nå skjer, og det er mangelen på statlige investeringer i nord, fordi statsbudsjettet er så til de grader skjevfordelt, som det er. Vi får bare håpe på Helga Pedersen tar ansvar.

Mye av dette må jeg si meg enig i. Staten eier som sagt alle natur resurser i Norge, og verdiskapningen er skjevt fordelt, ingen tvil om det. Her burde absolutt en del av oljefondet havnet til Nord Norge for nyskapning?
Så var det forskjellsbehandlingen da, og her kan vi ikke bare skylde på AP regjeringen. Vi har nok noen feil skjær i sjøen hos andre partier også?

Men men, AP er tross alt i regjering!

Når du spør hvor makta ligger i Nord-Norge, vil jeg spørre deg om hva ditt parti mener om familiens makt. (?) Og hvordan forholder dere dere til kontanstøtte, makspris i barnehage, privatskoler,omsorgslønn og fylkesnemda som institusjon? Hvilke tilbakeføringer ligger til familien som institusjon?

@Vilje. Vi jobber med programmet vårt nå. Det er litt for tidlig å komme med konkrete programerklæringer nå, så gi oss litt tid, så skal vi komme sterkt tilbake. Det vi definitivt ønsker er å verne om familien, siden vi anser denne institusjonen som svært viktig, i dagens noe rotløse samfunn.

Men vi ønsker også å balansere dette opp mot barnas beste, og også aleneforeldre sin situasjon. Hvis du ønsker å bidra så lytter jeg gjerne til dine betraktninger om familiepolitikk. Jeg har startet en egen tråd på forumet mitt nå, for denne debatten. Kan du skrive litt i debatten om barn og unges fremtidsmuligheter så blir jeg glad, og så holder vi akkurat denne tråden for hvor makten i Nord-Norge ligger.

jeg følger over, og har skrevet noe for deg å tygge på. Jeg ønsker deg Per-Vidar lykke til med oppstarten av et nytt parti :) og bidrar gjerne med min kunnskap.

Når vi hørte om kystsamene i går og den urett de har vert igjennom så håper jeg noe av det første vi tilsammen må gjøre er å få kystflåten på banen igjen. At det er pamper som elsker trålerne og deres opptreden inne i norske fjorder det kan vi ikke godta, for det er kystfiske som kan få bestanden av all fisk til å vedvare, det vi kaller bærekraftig resursbruk. Når man hører at sjefen for norges fiskarlag kaller kystfiskerne for ingen ting og trålerne for riktige fiskere så burde vi være så pass mange som ønsket hans avgang at han måtte gå. Att på til var det en trønder som skulle komme med slike utsagn om fisket i de nordnorske fjorder. Nu er det på tide å få eierskapet der det hører hjemme. Vi må bare enes.

Bra Bjørn Gunnar. Det er akkurat dette vi ønsker med den nye regionreformen vi planlegger, i vårt kommende program. Vi ønsker å ta makten tilbake her nord og føre makten bort fra Stortinget og makten tillegges de nye regionale tingene som da opprettes, siden vi ønsker å legge ned Stortinget. Kun på den måten vil makt kunne tilbakeføres til Nord-Norge, og vi får igjen full kontroll over eget samfunn.

Mange andre land har denne styreformen, og spesielt Tyskland har vært flinke til å desentralisere makt, siden de har delt opp landet i delstater som hver har eget parlament som ledes av en statsminister og de har en felles President for hele landet i form av en Rikskansler. Nesten tilsvarende statsforfatning ønsker vi å få innført i Norge.

Region Nord-Norge skal forvalte egne fiskeriressurser, ved at det opprettes fiskeridirektoratet desentraliseres, og det opprettes et eget fiskeridirektorat i den nye delvis selvstyrte region Nord-Norge, som har all forvaltningsansvar for fiskeressursene i Nord-Norge. Vi ønsker at kystkommunene skal eie kvotene og leie disse svvært rimelig ut til kystflåten for både båter over og under 15 meter. Kvoter er fornuftig å bruke for å ha en bærekraftig bestand, selv til de minste båtene. Men kvotene skal være romslige nok til at det fortsatt skal være lønnsomt å være sjarkfisker i nord.

Da får vi makten tilbake til Nord-Norge, bærekraftig utvikling og lønnsomme arbeidsplasser i kystflåten.

Per-Vidar: Snakker ditt parti for Troms eller Troms& finnmark eller har du med nordland?
Jeg ble litt konfundert når jeg snakket om godstågforbindelsen Kina-Narvik og du svarte eller til Skibotten!
Jeg håper du vet at en jernbane til Skibotten fra Rovanjemi er ca: 50 mil ekstra. Haparanda_ skibotten er ca:55mil. Narvik har en jernbane helt fram. Hvis noen tenker høyt i andre baner enn det som var det offentlige fra start, så er også det typisk norsk, Ingen enighet. Jeg trodde det var det du ville unngå med å ha et nytt parti for nord-Norge. Om det har med kapasitet, sporlengder på sidespor eller hva? Du må huske på at det går jernbane helt til Murmansk og da er alle andre tanker utspilt og flere 1000 arbeidsplasser kan være ute. Vil gjerne høre hva du tenker.

Har ikke fiskerne noe de skulle si i saken om regional forvaltning ?
Det er jo nemlig det som hevdes fra Per-Vidar Johansen å være løsningen for kystfiskets fremtid. La det også være sagt med en gang, INGEN trålere har lov å være inne i norske fjorder, bortsett fra reketrålere som har drevet rekefiske på kysten i generasjoner. Når det vises til Tyskland som et godt eksempel på den “selvstyreretten” vi skal ha i Nord-Norge må det være lov å spørre om hvilke fiskeslag er det de forskjellige regionene/delstatene der forvalter som Tyskland som nasjon ikke styrer med?
Til Bjørn- Gunnar Johnsen, hvilken “urett” er begått overfor samene som ikke alle fiskere har vært utsatt for?
Da kvotene kom hadde alle samme mulighet for å tilegne seg kvoter på grunnlag av historisk fangst. Man fikk kvoter om man kunne vise til at man levde av fisket, dette gjaldt for fiskere langs hele kysten, jeg kan ikke minnes at samene ropte høyt om at de ble urettferdig behandlet da. Er årsaken til at det ropes så høyt nå at kvotene er verd fra kr. 60,- til kr. 100,- på markedet hvis man skulle ønske å selge disse ?

Jeg ser trusselen om at Murmansk kan stikke av med gevinsten, hvis man satser på en “new corridor” fra Murmansk-Kina, men hvis man ser på geografien over de nye mulige seilingsrutene over norpolen, så ligger Murmansk i en bakevje og vil være en merkostnad for shipping aktørne å gå rundt hele Kola halvøya, for å hente gods som skal til USA. Da ligger Narvik eller Skibotn klart bedre til. Alle togbane linjer mot øst over nordkalotten går via Bottenviken og byen Happaranda, slik at det finnes flere muligheter ut mot kysten for en “new corridor”.

Men Narvik er favoritt til å kunne utnytte den infrastrukturen som ligger, men det fratar ikke Skibotn en mulighet til å få jernbane ned til kysten, via Nord-Finland. Vi kan tenke begge deler. Regionpartiet er hele Nord-Norges parti, helt og holdent.

Til Per-Roger Vikten. Regional forvaltning vil føre til bedre beslutninger, for forvaltningen av bestandene. Selv om noen bestander er av type som er vanskeligere å “eierfeste” til en bestemt region (type makrellfiske, vårgytende sild) så vil regional forvaltning gi bedre forvaltning som en helhet.

Nærhet til ressurssene og bedre kontakt med næringen vil bli resutatet, om forvaltningen desentraliseres.

Per-Roger, enten så du ikke brennpunkt eller så må du ha med stortråling å gjøre eller komme fra vestlandet. Det du sier om historisk fangst er 3 år å vise fangst under selinvasjonen. Hadde de vist det på forhand at når selinvasjonen kom i nordnorske fjorder så skulle de bevise at det var levelig med garnfiske etter torsk. jeg trur de sansynligvis hadde fisket med juksa og line for å få kvoten. Jeg var i Bodø å åpnet en ny mobilstasjonen på 80-tallet, og der brukte jeg alltid å kjøpe fisk fra båt når jeg var der. Skipperen sa til meg at om jeg fant fisk under all selen så skulle jeg få den, han orket ikke tanken på fisken som lå der når han hadde sett all den druknede selen som hadde ødelagt garnene, (hele båten var full av sel).Det er i disse situasjoner du skal stille deg til dommer over fiskere som hadde sitt svare strev med å bøte garn når stortrålerne gikk lengre ut å fisket. Dette tror jeg ikke du heller hadde godt med på, og på tampen skulle du ikke få lov til det du hadde gjort hele livet, og også dine forfedre, nemelig livnære deg på fisken i fjorden. Departemanget burde ha sett på de 3 siste åra før selinvasjonen, men da hadde vel ikke du sagt det du sier om historisk fangst. Historisk fangst er ikke 3 uår!
Jeg er sikker på at jeg skulle kunne få en tom gullgruve, men ikke før den var tømt.

Jeg så ikke “Brennpunkt” ikke er jeg på stortråler og ikke kommer jeg fra Vestlandet. Jeg er en kystfisker fra Lofoten, pr. dags dato er jeg mannskap på en 60-fots fiskebåt som driver med garn på vinteren, og line etter hyse og torsk resten av året.
Synes ikke du det er underlig om det var selinvasjonen som ødela for historisk fangst, at det da finnes mange fiskere som sitter med kvoter i dag ?
Det er ikke lenger tid siden enn at det fantes motorer i båtene da også, de som lever av fiske og kan vise til årsinntekter for seg og sitt mannskap flytter etter fisken for å klare dette. Vi er 5 mann ombord på den båten jeg er med, og ingen av oss har vært vant til å sitte i støa hjemme og vente på at fisken skulle komme inn over steinene! Jeg har brukt mer av min tid som fisker utenfor kysten av Finnmark, og ute i Barentshavet, og slik vært med på å sikre arbeidsplasser der, enn jeg har drevet fiske hjemme !
Jeg drev fiske i det som du betegner som uår, og driver fremdeles fiske uten å forlange at andre skal “rette opp en urett gjort mot meg” !
Jeg har også vært båteier, en av båtene klarte jeg ikke med, men jeg kunne jo ikke skylde på andre, jeg må ta ansvar selv for de feilvurderinger og valg jeg gjorde som var årsaken til at det gikk som det gikk !

Det jeg reagerte på var en gammel båt 1-2 mannsbåt, hvor sønnen til en fisker skulle fortsette med det som slekten hadde holdt på med i generasjoner. Han fisket bare i fjordene rundt hjemstedet, og det hadde med båtstørrelse å gjøre. Pga. at han ikke hadde torskekvote så fikk han ikke lån til ny båt, og da kommer det spøkelset i mitt hode som jeg var vitne til i Bodø. Jeg mener fortsatt at det må være tiden før selinvasjonen som er historie. Stortrålerne hadde fisket opp lodda og det var vistnok grunnen til selinvasjonen, og da burde ikke de ha fordel framfor de som fisker rundt der de bor.

Ja det er bare Narvik og Murmansk som har jernbane helt fram til dypvannskaier. Å da begynne å snakke om å lage 50 mil ny jernbane er for meg å spore av. Det ville vært bedre å fått bresporet jernbane i Mongolia og Finnland for deler av de pengene

Syns vi “avsporer” denne debatten litt nå. Fiskeripolitikk kan vi ta i den tråden for dette og jernbane debatten kan vi fortsette under Nasjonal Transportplan tråden

La oss heller lese innledningen på nytt og debattere om hvor Nord-Norges makt ligger. Skal derfor stille et oppfølgingspørsmål:

Nord-Norge ser ut til å ikke få en eneste statsråd, i den nye Regjeringen til Jens Stoltenberg. Vi har negativ befolkningsvekst som skyldes manglende prioritering av Nord-Norge, på statsbudsjettet. Er vi i ferd med å tape kampen om Nord-Norges fremtid?

Det er jo et håp at du eller flere av din typen som vil noe utover det vanlige klarer å påvirke for framtiden. Jeg er født i en tid da det var bare en ting å gjøre for å få en framtid, og det var å ta jobb i Sverige eller østlandet. Og så ble det. Denne debatten liker jeg og jeg er sikker på at det er mange med meg som kan tenke seg å avslutte i nord. Jeg er sikker på at det er mange sterke og gode menneskeresurser på østlandet som kan tenke seg det samme som meg, men bare det å ha håpet om at omfordelingen av midler blir slik at nordNorge for en gang skyld få komme ovenpå, og ikke som i dag der en østlenning tror at det er de som er snill med nordlenningene. Jeg har hadt mang en god og høyrøstet debatt om hvem har tatt og fått fra hvem ang. omfordeling av resurser. det er nesten like mange nord og vestlenninger med høye stillinger på østlandet som det er østlenninger, men en del skjemmes jo av å komme fra nord. Stå på, ta gjerne kontakt for muntlig diskusjon.

Dagens avsløring fra valgforsker Markus Buck i samarbeid med NRK, viser at Norge er en av Europas mest sentralstyrte stater. Mellom 40% til 53%, alle statsråder i foregående regjeringer til dagens rødgrønne, kommer fra Oslo eller Akershus, mens det bor bare 20 % av befolkningen i disse 2 fylkene. Dette er uavhengig av partisammensetning fra rødgrønt til Bondevik regjeringen.

Vi kommer ingen vei, med å fortsette med dette sentraliseringsregimet. Regionreformen som vi i Regionpartiet foreslår, vil endre på dette ved at landet deles inn i 5 selvstyrte regioner innenfor en og samme stat (Norge). Kun da vil vi få reel vekst i alle andre regioner enn Østlandet, som suger til seg verdiene som skapes andre steder i landet.

Les mer om avsløringene her på NRK sine nettsider. Nå er det på tide å lære av Tyskland og de fleste land i Europa som har modernisert statsforfatningen og desentralisert makt til regioner, for å skape vekst andre steder en i hovedstaden. Kanskje ikke for ingenting at Tyskland er Europas stormakt?

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Jeg tenkte på deg når jeg så dette på tv i går morges. Dette er ikke noe nytt, men et fenomen som har hendt siden Brattelie`s tid og dermed Willoch tid. Dette er ikke partipolitisk, men noe svineri som folk har oversett.
Den største grunnen til dette er jo helt klart at de valgte fra nord er alt for glad til å være med de som de tror er store. Hadde de vært mot mot noe så hadde de gjort slik Hordalendingene gjorde mot mastoppbyggingene, mens våre folkevalgte er bare glad for å få være med. De er ikke med på sivil ulydighet, dessverre.
Hadde Stortinget fungert slik jeg flere gang har skrevet om, at det i landet finnes demokrati og at folket er valgt inn for hva de brenner for, men med det samme en folkevalgt er kommet inn på Stortinget og det på grunn av hva de forskjellige fylker ønsker, så begynner partipisken å gjelde. Denne komunistiske måte å styre opp i fra og ned på er så etablert av alle partier at det er ikke nytt. Hadde Stortinget eller partiene på Stortinget stoppet med denne pisken mot folk som har en drøm om å gjøre sin landsdel / sitt fylke bedre, men de vil bli stoppet med en gang av en trolig Oslo / Akershus leder som ikke har kunnskap om de lokalpolitiske problem som de legger seg opp i med motsatt fortegn, men bare som de har hørt noen hint om uten å gå i dypet. Dette får folk til å slutte på Stortinget. Bare de etablerte fra Oslo-regionen vil fortsette som før, men de fra andre regioner vil ha sine 3 perioder for å sikre pensjonen de da har krav på.
At de bruker partipisken i kommuner er forståelig for der vet alle alt om hva som skjer, men at en nordlenning på stortinget ikke skulle FÅ arbeide for sin sak, en sak han/ hun er valgt for i fylket er sykt og det bare for at en fra østlandet ikke mener det samme. Nu hører jeg at Oslofolk betaler 3 ggr. så mye til statskassa som de 4 nordligste fylker gjør. Hadde de ikke forklart at det var p.g.a. at Osloområdet støvsuger landet etter de beste arbeiderne, som da tjener mer enn andre. Dette må ta slutt noen gang. Start med å ta bort PARTIPISKEN på Stortinget. Den er ikke demokratisk og må bort!

Helt enig angående partipisken Bjørn-Gunnar. Men jeg tror ikke vi ser en slutt på dette i uoverskuelig fremtid, slik er vårt partisystem bygd opp at flertallet og makbasen i landet styrer med hard hand. Vi her nord er ikke langt fra å oppfatte demokratiet vårt som et “semi-diktatur”, hvor det eneste demokratiske vi gjør her nord, er å velge representanter, mens alt blir bestemt av Oslo “diktaturet”.

Jeg har skrevet et eget innlegg på sonen min om denne problemstillingen, stikk gjerne innom med dine gode analytiske svar, du bidrar stort til å gjøre dette forumet til et av de viktigeste møteplassene her nord, for hvordan vi skal utforme det nye Nord-Norge. Den nye artikkelen hvor jeg stiller spørsmålet om vi lever i et demokrati her nord, finner du på sonen min her

Annonse

Nye bilder